Tháng 12/2022: Nhìn lại năm 2022 ngành GTVT vượt khó, thích ứng bình thường mới sau đại dịch

Nổi bật đột phá cơ chế, thể chế GTVT