Tháng 3/2023: Nỗ lực chấn chỉnh công tác đăng kiểm sau sự cố

Đứng dậy sau “sự cố đăng kiểm”