Bộ GTVT chốt tiến độ hoàn thành mặt bằng dự án cầu yếu trên các quốc lộ

Bộ GTVT chốt tiến độ hoàn thành mặt bằng dự án cầu yếu trên các quốc lộ

Bộ GTVT yêu cầu giải quyết dứt điểm công tác GPMB, không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Đầu tư - Hạ tầng