Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường sắt 21/03/2023 12:39

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lập quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia trong đô thị, ga đầu mối, ga liên vận quốc tế.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch một số ga đường sắt quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, giá gói thầu là gần 7,5 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý I/2023.

Về loại hợp đồng, phần công việc trực tiếp cho hoạt động lập quy hoạch là trọn gói; phần công việc gián tiếp cho hoạt động quy hoạch là đơn giá cố định. Thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, Bộ GTVT lưu ý Cục Đường sắt Việt Nam phải tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư để hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, kiểm soát quá trình triển khai lập quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch theo quy định của Luật số 35 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị định 56/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực GTVT trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan. Thực hiện việc thanh, quyết toán chi phí theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình lập quy hoạch, tùy theo yêu cầu cần nghiên cứu chuyên sâu, trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung cục bộ các nội dung thực hiện, Cục Đường sắt Việt Nam báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định. Đồng thời phối hợp với các cục chuyên ngành và các cơ quan khác có liên quan trong quá trình lập quy hoạch để đảm bảo tích hợp các đầy đủ các quy hoạch có liên quan; cung cấp và tận dụng các số liệu để phục vụ công tác lập quy hoạch; xác định các chi phí cần thiết để phục vụ các công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định, bảo đảm tiết kiệm kinh phí.

Ý kiến của bạn

Bình luận