Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

Tác giả: Cẩm Phú

saosaosaosaosao
Ứng dụng 27/04/2023 05:13

Đó là kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ GTVT .


Yêu cầu của thực tế khách quan, bắt buộc phải thực hiện

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã chủ động triển khai, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp phần tích cực phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời đã hình thành được một số bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) cơ bản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số - Ảnh 1.

Bộ GTVT giao Cục ĐBVN rà soát tổng thể, xem xét nâng cấp, đầu tư hệ thống giám sát hành trình xe ô tô với chất lượng tốt nhất

Bên cạnh những thành quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: các đơn vị chưa thực sự quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; người đứng đầu các đơn vị chưa quyết liệt trong công tác này; chưa hình thành được dữ liệu dùng chung để quản lý điều hành; một số hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) chưa được bố trí kinh phí để triển khai.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là yêu cầu của thực tế khách quan, bắt buộc phải thực hiện. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao thực hiện.

8 nhóm giải pháp cần triển khai

Bộ GTVT đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai 8 nội dung chính sau:

1. Về chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ: Giao Văn phòng Bộ, các Cục đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nội bộ, trong đó tập trung xây dựng các hệ thống CNTT dùng chung tại Bộ để chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên hồ sơ giấy tờ sang phương thức chỉ đạo, điều hành trên môi trường số.

2. Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp, loại bỏ các dịch vụ công trực tuyến ít phát sinh hoặc không phát sinh hồ sơ; bổ sung cung cấp các dịch vụ công toàn trình đủ điều kiện. Giao chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chỉ tiêu phát sinh hồ sơ trực tuyến… đến từng đơn vị để thúc đẩy cung cấp dịch vụ một cách thực chất.

3. Về xây dựng CSDL dùng chung: Giao Trung tâm CNTT và các Cục khẩn trương triển khai, trong năm 2023 phải cơ bản hoàn thành xây dựng CSDL dùng chung bao gồm các CSDL: kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực GTVT; bảo đảm dữ liệu được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác, có đủ tính pháp lý. Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư sớm làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh, bố trí đủ kinh phí làm cơ sở cho các đơn vị phê duyệt các dự án CNTT.

4. Giao các Cục tiếp tục rà soát, cập nhật kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản lý, nâng cấp hoặc loại bỏ các phần mềm lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo mật; xác định các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện, báo cáo, đề xuất Bộ GTVT bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đề xuất của các Cục, giao Trung tâm CNTT rà soát, tổng hợp, phản biện để đảm bảo tính thực tiễn, tổng thể, phù hợp với chương trình, kế hoạch chung của Bộ; giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính hỗ trợ các đơn vị và tham mưu Bộ để bố trí nguồn kinh phí thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số - Ảnh 2.

Bộ GTVT giao Cục ĐBVN kiểm tra, rà soát tổng thể hệ thống thu phí điện tử không dừng, trong đó lưu ý về chất lượng thẻ, quy trình quản lý dòng tiền, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt

5. Một số hệ thống CNTT cần khẩn trương rà soát:

- Về hệ thống giám sát hành trình xe ô tô: Giao Cục ĐBVN rà soát tổng thể, xem xét nâng cấp, đầu tư hệ thống với chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các cấp, các lĩnh vực liên quan.

- Về hệ thống CNTT phục vụ công tác đăng kiểm: Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CNTT rà soát, nâng cấp các hệ thống CNTT với chất lượng tốt, bảo mật cao nhằm đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Cục và phục vụ nhân dân trong công tác đăng kiểm.

- Về hệ thống thu phí điện tử không dừng: Giao Cục ĐBVN kiểm tra, rà soát tổng thể hệ thống, trong đó lưu ý về chất lượng thẻ, quy trình quản lý dòng tiền, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, thuận tiện cho người dân, minh bạch trong công tác thu phí, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi.

- Về các hệ thống CNTT phục vụ nội bộ: Giao Trung tâm CNTT rà soát, nâng cấp các hệ thống, xây dựng quy chế quản lý vận hành để phân quyền, bảo mật dữ liệu đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

6. Về triển khai công nghệ BIM: Giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng là đầu mối, phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Trung tâm CNTT thúc đẩy triển khai áp dụng công nghệ tại các dự án của Bộ, đảm bảo lộ trình theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng, nghiên cứu kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống quản lý điều hành của Bộ.

7. Giao các Vụ phối hợp chặt chẽ với các Cục, Trung tâm CNTT trong việc xây dựng các hệ thống CNTT, đẩy mạnh sử dụng số liệu, ứng dụng CNTT trong công tác tham mưu, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành GTVT.

8. Giao Văn phòng Bộ định kỳ hàng quý tham mưu Bộ trưởng họp kiểm điểm tình hình xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ. Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để triển khai thực hiện.