Tăng cường giám sát đào tạo, sát hạch GPLX qua thiết bị DAT

Tác giả: Thạch Thảo

saosaosaosaosao
Vận tải 27/04/2023 16:06

Cục ĐBVN yêu cầu các Sở GTVT và các cơ sở đào tạo bố trí người giám sát công tác đào tạo, sát hạch GPLX thông qua thiết bị DAT


Tăng cường giám sát đào tạo, sát hạch GPLX qua thiết bị DAT- Ảnh 1.

Kiểm tra thiết bị DAT

Lãnh đạo Cục ĐBVN cho biết, qua tổng hợp kết quả kiểm tra từ các Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT và báo cáo của một số Sở Sở GTVT phản ánh còn tồn tại một số nội dung trong việc theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu DAT. Để tiếp tục khai thác có hiệu quả dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT, Cục ĐBVN yêu cầu:

Đối với các Sở GTVT, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chuyên viên phụ trách theo dõi, quản lý. Tăng cường kiểm tra, rà soát định kỳ hoặc đột xuất các phiên học trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục ĐBVN và của cơ sở đào tạo lái xe (dữ liệu DAT gốc) để xác định các phiên học trùng xe tập lái tại một thời điểm, phiên học của nhiều học viên trùng nhau về thời gian, các phiên học vi phạm về thời gian phiên học, thời gian nghỉ...

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm phối hợp với cơ sở đào tạo, đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra, xác minh, làm rõ, từ chối phiên học vi phạm; trường hợp có dấu hiệu can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu thì chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường giám sát đào tạo, sát hạch GPLX qua thiết bị DAT- Ảnh 2.

Học viên học lái xe qua mô hình

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở đào tạo phân công cán bộ theo dõi, giám sát phần mềm hệ thống thông tin DAT của cơ sở đào tạo, kịp thời phát hiện các phiên học không hợp lệ để báo cáo Sở GTVT từ chối trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục ĐBVN; báo cáo, giải trình với Sở GTVT để xem xét, tiếp nhận các phiên học vi phạm quy định về thời gian truyền dữ liệu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu quản lý DAT. Song song với đó phải thực hiện kiểm tra hồ sơ, điều kiện người dự sát hạch như: Kiểm tra hồ sơ, điều kiện người dự sát hạch theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

Sử dụng "Báo cáo kết quả đào tạo thực hành lái xe trên đường giao thông theo danh sách thí sinh dự sát hạch" được kết xuất từ tính năng truy vấn trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục ĐBVN (số liệu về thời gian và quãng đường học thực hành lái xe của học viên trên báo cáo được tổng hợp từ dữ liệu phiên học của học viên do cơ sở đào tạo truyền lên, báo cáo này chưa đánh giá việc học viên đã hoàn thành nội dung đào tạo thực hành lái xe trên đường theo quy định) kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT theo quy chế nội bộ của Sở GTVT để xác định học viên hoàn thành đủ thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường.

Lập biên bản kiểm tra hồ sơ thí sinh dự sát hạch lái xe và lưu trữ kèm theo "Báo cáo kết quả đào tạo thực hành lái xe trên đường giao thông theo danh sách thí sinh dự sát hạch" vào hồ sơ của kỳ sát hạch.

Tăng cường giám sát đào tạo, sát hạch GPLX qua thiết bị DAT- Ảnh 3.

Thí sinh thực hiện các kỹ năng điều khiển ô tô

Đối với các đơn vị cung cấp thiết bị DAT: Tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá chất lượng của thiết bị theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT, chỉ cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kiểm tra, nâng cấp phần mềm tiếp nhận quản lý dữ liệu DAT, không để xảy ra tình trạng: sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng thay thế thiết bị DAT kết nối đến hệ thống, can thiệp vào phần mềm để gian lận thời gian và quãng đường học thực hành lái xe, cấu hình nhiều thiết bị cùng gắn với một xe tập lái tại một thời điểm, các phiên học trùng xe tập lái tại một thời điểm, các phiên học trùng học viên tại một thời điểm; cảnh báo và ngăn chặn các phiên học vi phạm về thời gian phiên học, thời gian nghỉ; không ghi nhận và truyền dữ liệu các phiên học có số lần xác thực khuôn mặt học viên phù hợp với thông tin đăng ký dưới 90% so với tổng số lần xác thực trong phiên học đến máy chủ của cơ sở đào tạo.

Tổng hợp ý kiến trong quá trình triển khai phần mềm quản lý DAT Nhằm tạo thuận lợi để thực hiện tốt công tác theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng dữ liệu DAT và dữ liệu quản lý DAT phục vụ công tác quản lý đào tạo, Cục ĐBVN đề nghị: Các Sở GTVT tổng hợp ý kiến của các cơ sở đào tạo, cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp khai thác phần mềm hệ thống về khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung các tính năng của phần mềm hệ thống.

Các đơn vị cung cấp thiết bị DAT tổng hợp các nội dung liên quan đến giao thức và quá trình truyền dữ liệu từ máy chủ của cơ sở đào tạo đến máy chủ của Cục ĐBVN và gửi văn bản về Cục ĐBVN qua Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trước ngày 25/4/2023 để tổng hợp.