90 năm Đảng soi sáng cho dân tộc ta đi tới thành công

Tác giả: Bình Minh

saosaosaosaosao
Sự kiện 25/01/2020 09:33

Mùa Xuân năm Canh Ngọ, ngày 3/02/1930, nhà yêu nước vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt vĩ đại, mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam, để rồi từ đó “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến bách thắng” cùng non sông đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 90 mùa xuân Đảng luôn đồng hành và soi đường cho đất nước ta đi tới những thắng lợi vinh quang.

 

dang
90 năm Đảng soi đường, dân tộc Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại

Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng non trẻ mới 15 tuổi đã cùng nhân dân vùng lên Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập, tự do, đưa đất nước ta thoát khỏi “đêm trường nô lệ”, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đảng đã chèo lái đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã xây dựng được cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ cần thiết, tạo tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong và là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sàng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển dân tộc, làm thay đổi diện mạo của Việt Nam.

Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta từng bước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy trải qua những bước thăng trầm nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động xấu đến không ít cán bộ, đảng viên, làm tổn hại đến uy tín của Đảng. Trước thời cơ và thách thức mới, Đại hội IX, X và XI, XII của Đảng đã tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới mà Nghị quyết Đại hội VI đề ra. Đồng thời, Đại hội đã ra các nghị quyết nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xử lý cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất. Mặt khác, Đảng đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội và phát huy dân chủ, cổ vũ truyền thống đại đoàn kết toàn dân, chung sức chung lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Do đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, trong đó có thực tiễn của những năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học quý giá. Bài học lấy dân làm gốc, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ XHCN và của Đảng.

Mùa xuân Canh Tý đang đến gần. Trước thềm năm mới, chúng ta mừng Xuân, mừng Đảng quang vinh, mừng Đất nước đổi mới, ngày càng lớn mạnh và bền vững. Chúng ta cũng mừng đất nước sẽ phát triển, nhân dân ngày càng no ấm, xã hội ngày càng dân chủ, công bằng và bình yên.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, theo con đường tiến lên CNXH, với khí thế đổi mới và hội nhập.

Ý kiến của bạn

Bình luận