Ảnh hưởng của biên dạng mấp mô cosin đến thời gian tách bánh của ô tô tải

Diễn đàn khoa học 30/09/2021 09:39

Hiện tượng tách bánh là một trong các nguyên nhân làm giảm khả năng truyền lực của bánh xe khi gặp kích động mặt đường dạng xung, đại diện cho các mấp mô đơn.


 

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

Untitled1

Hiện tượng tách bánh

 

TÓM TẮT: Hiện tượng tách bánh là một trong các nguyên nhân làm giảm khả năng truyền lực của bánh xe khi gặp kích động mặt đường dạng xung, đại diện cho các mấp mô đơn. Bài báo xây dựng một mô hình 1/4 của xe tải với hệ thống treo nhíp, kích động mặt đường dạng xung cosin. Mô hình khảo sát với biên dạng mấp mô cosin thay đổi, đánh giá theo tiêu chí thời gian tách bánh. Kết quả mô phỏng cho thấy, hiện tượng tách bánh xảy ra với chiều cao mấp mô cosin lớn hơn 40 mm hoặc chiều rộng mấp mô cosin từ 0,3 m đến 2,0 m; thời gian tách bánh lớn nhất đạt được với chiều rộng mấp mô là 1 m.
TỪ KHÓA: Thời gian tách bánh, mấp mô cosin, phản lực bánh xe, xe tải.
ABSTRACT: The phenomenon of tire lift-off is one of the causes of reducing the ability of wheels to transmit power when encountering the impact of road surface, representing single bump. This paper builds a quarter model with leaf spring suspension of truck; road surface is a cosin pulse. The survey model with variable cosine profile, evaluation results according to the criteria of lift-off time. The simulation results show that the phenomenon of tire lift-off occurs with the height of bump cosine greater than 40 mm or the width of bump cosine from 0.3 m to 2.0 m; the maximum lift-off time is achieved with a bump width of 1 m.
KEYWORDS: Lift-off time, bump cosin, tire fore, truck.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận