Ảnh hưởng của vận tốc đến đặc trưng cộng hưởng của dầm giản đơn chịu phương tiện ba trục di chuyển

Diễn đàn khoa học 03/12/2021 10:12

Bài báo trình bày mô hình phương tiện ba trục để phân tích ảnh hưởng của vận tốc đến đặc trưng cộng hưởng của dầm giản đơn.


 

ThS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỀM; TS. NGUYỄN LỘC KHA; ThS. NGUYỄN DUY HƯNG
Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải
TS. TẠ DUY HIỂN
Trường Đại học Giao thông vận tải

21
Mô hình phương tiện ba trục di chuyển trên dầm giản đơn

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày mô hình phương tiện ba trục để phân tích ảnh hưởng của vận tốc đến đặc trưng cộng hưởng của dầm giản đơn. Phương tiện được lý tưởng hóa như một thanh cứng liên kết với các bộ bánh xe thông qua ba bộ treo, được thiết lập bởi hệ thống lò xo-giảm chấn tuyến tính. Dầm được mô hình theo phương pháp chồng chất mode dựa trên lý thuyết dầm Euler-Bernoulli. Giả thiết rằng, tương tác giữa các bánh xe và dầm luôn duy trì ở dạng điểm tiếp xúc. Với sự thay đổi vận tốc phương tiện, ứng xử động của dầm với trường hợp độ cứng lò xo của bộ phận treo khác nhau và vị trí trọng tâm của thân xe khác nhau được tính toán thông qua phần mềm Matlab, từ đó ảnh hưởng của vận tốc đến đặc trưng cộng hưởng của dầm được đánh giá.
TỪ KHÓA: Phương tiện di chuyển, tương tác cầu-xe, phương pháp chồng chất mode, đặc trưng cộng hưởng.
ABSTRACT: This paper presents a three-axle vehicle model to analyze the effect of velocity on resonance characteristics of simply supported beam. The vehicle is idealized as a rigid bar linked with wheels through three suspension units, which are set by the linear spring-damper systems. The beam is modeled according to the mode-superposition method based on the Euler-Bernoulli beam theory. It is assumed that the interaction between the wheels and the beam always remains in contact point. By varying the vehicle’s velocity, the dynamic response of the beam in case of the various spring stiffness of suspension units and centroid of the car body are computed through Matlab software. Thence, the influence of velocity on resonance characteristics of the beam is evaluated.
KEYWORDS: Moving vehicle, bridge-vehicle interaction, mode-superposition method, resonance characteristic.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận