Bắc Ninh ban hành Nghị quyết về xây dựng "Tỉnh An toàn giao thông"

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
Chính trị 29/03/2023 08:56

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn vừa ký ban hành Nghị quyết số 87-NQ/TU về xây dựng “Tỉnh An toàn giao thông” và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết này trên quy mô lớn.


Bắc Ninh ban hành Nghị quyết về xây dựng "Tỉnh An toàn giao thông" - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” trên phạm vi toàn tỉnh

Đây là tỉnh đầu tiên trên toàn quốc ban hành Nghị quyết chuyên đề về "Tỉnh An toàn giao thông". Nghị quyết trên đã bao quát toàn diện và tổng thể về công tác bảo đảm ATGT - Xây dựng và triển khai bộ quy tắc về xây dựng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Nghị quyết nêu rõ: Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt kết quả tích cực, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư đồng bộ, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Qua đó, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và tạo đồng thuận trong xã hội; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân.

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Hạ tầng giao thông chưa tương xứng với quy mô phát triển kinh tế - xã hội và mật độ phương tiện; còn nhiều bất cập về tổ chức giao thông; hình thành một số điểm ùn tắc giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông; trật tự, kỷ cương, văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét; vi phạm về trật tự, an toàn giao thông còn xảy ra ở nhiều nơi, kể cả trên các tuyến đường thủy, đường sắt; vẫn còn tiềm ẩn tình trạng xe quá khổ, quá tải, vượt quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế là do một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông còn thấp. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông còn hạn chế, chưa hướng tới các nhóm đối tượng cụ thể. Đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, các bất cập trong tổ chức giao thông chậm được khắc phục. Quản lý hoạt động vận tải; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép; kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện còn nhiều hạn chế, chưa chặt chẽ. Lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa được đầu tư tương xứng.

Nghị quyết Số 87 - NQ/TU ngày 15/3/2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng "Tỉnh An toàn giao thông" với mục tiêu: Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; đồng thời thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, hình thành đặc trưng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc với 5 nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xây dựng "Tỉnh An toàn giao thông"; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự ATGT... là những giải pháp kịp thời, có tính chiến lược và ý nghĩa sâu sắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Hằng năm, tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cho công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và đảm bảo kinh phí thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ the theo từng lĩnh vực và địa bàn phụ trách đối với các sở, ngành, địa phương.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Số 87 - NQ/TU, ngày 24/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ký ban hành Kế hoạch xây dựng "Tỉnh An toàn giao thông" quy định cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trách nhiệm và thời gian thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, ngay trong tháng 3/2023, tỉnh thành lập Tổ thường trực xây dựng tỉnh "Tỉnh An toàn giao thông" từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; ban hành bộ quy tắc "Văn hóa giao thông Bắc Ninh" và tổ chức cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung này nhằm tạo phong trào hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua trong toàn ngành giáo dục, ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT đối với 100% doanh nghiệp, cán bộ, lao động và nhân dân trong khu, cụm công nghiệp làng nghề…

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận