Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
18/02/2020 05:43

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.


1_57124

Ban hành kèm theo Thông tư này là "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" QCVN 41:2019/BGTVT

Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Ý kiến của bạn

Bình luận