Ban QLDA 7 học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng XII

Tác giả: Sơn Khê

saosaosaosaosao
04/06/2016 14:48

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được tổ chức cho toàn thể các CBNV đang làm việc tại Ban7.

IMG_5664
Thạc sĩ Đoàn Hùng Vũ Hưng, giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cho CBNV Ban QLDA 7

Chiều ngày 3/6, Ban Quản lý dự án 7 đã tổ chức buổi hội nghị học tập quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho toàn thể các cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Ban.

Thạc sĩ Đoàn Hùng Vũ Hưng, giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM đã trình bày 3 nội dung đến hội nghị. Phần thứ nhất gồm những nội dung cơ bản văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứu XII. Phần thứ hai là việc đánh giá kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2016 – 2020. Và phần 3 gồm nội dung tổng kết việc thực hiện nghị quyết trung ương.

Với nội  dung chủ đề đại hội tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Giữ vừng môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta trong nhiệm kì đại hội XII cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững, đặc biệt chú trọng các nhiệm vụ sau: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chử quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sáng tạo của nhân dân. Chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những vấn đề bức thiết của người dân. Và phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần phải tận dụng thời cơ để vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao nâng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới. Phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “ Dân giàu nước mạnh. Dân chủ, công bằng, văn minh” vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa.

Ý kiến của bạn

Bình luận