Bộ GTVT ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2021

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
07/01/2021 15:30

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 2490/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ GTVT.


d2b1cde004a0edfeb4b1
Bộ GTVT ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2021

Quyết định nêu rõ, triển khai có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của Bộ, đặc biệt là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực thi công vụ; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật và năng lực áp dụng pháp luật gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, công chức; Nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật” của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT cũng như các đối tượng trực tiếp tham gia giao thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận