Bộ GTVT góp ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Bạn đọc 12/08/2020 10:05

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường không khí đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, tình hình diễn biến ô nhiễm không khí trên toàn quốc vẫn có chiều hướng gia tăng cả về không gian và thời gian, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Dự thảo Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, nội dung đang được các bộ, ngành đóng góp, cho ý kiến.


Các bộ, ngành cần chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ

Các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 95a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về ô nhiễm không khí cần có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với Bộ GTVT sẽ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển phương tiện GTVT, xe điện, hệ thống GTVT công cộng thân thiện môi trường để thay thế việc sử dụng xe gắn máy, xe mô tô hai bánh; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các loại xe điện, phương tiện cá nhân; thu hồi xe cũ nát không đủ tiêu chuẩn tiến tới loại bỏ phương tiện cơ giới lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Bộ GTVT tổ chức triển khai thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện GTVT; lộ trình thay thế các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch và các phương tiện gây ô nhiễm môi trường bằng các phương tiện GTVT thân thiện với môi trường.

Bộ tiếp tục hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng các công trình giao thông đô thị, yêu cầu có giải pháp ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu bụi, các tác động ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan khi thực hiện; tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét; xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh và khí thải tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới; chủ trì xây dựng, ban hành tiêu chí và chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện GTVT thân thiện môi trường.

Đối với các bộ: Xây dựng, Công thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an căn cứ vào chức năng của ngành để tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Một số nội dung đề nghị sửa đổi

Đối với Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

* Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí:

Hiện nay, xe ô tô tham gia giao thông phải kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải mới được lưu hành và chở người có kinh doanh vận tải hết niên hạn sử dụng không được phép tham gia giao thông. Tuy nhiên, xe mô tô, xe gắn máy đang lưu thông chiếm số lượng lớn nhưng chưa được kiểm định khí thải được nhận định là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, do đó đề nghị viết lại nguyên nhân gây ô nhiễm không khí như sau:

“Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí là do khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tham gia giao thông , đặc biệt là số lượng lớn xe mô tô, xe gắn máy chưa được kiểm soát khí thải...”.

* Về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Hiện nay chưa có lộ trình áp dụng mức khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy đang sử dụng và để phù hợp với thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng và ban hành quy chuẩn môi trường về mức phát thải được quy định tại khoản 5, khoản 11 Điều 3; khoản 2 Điều 74 và Điều 113 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đề nghị viết lại khoản a mục 3 Dự thảo Chỉ thị như sau:

“... chủ trì xây dựng và ban hành các quy chuẩn môi trường về mức phát thải đối với xe ô tô, xe mô tô và xe gắn máy đang sử dụng tại Việt Nam, tiệm cận các nước tiên tiến; chủ trì, phối hợp các bộ, ngành rà soát trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng quy chuẩn môi trường về mức phát thải đối với khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang sử dụng”.

* Về trách nhiệm của Bộ GTVT:

- Khoản a mục 4:

+ Lược bỏ nội dung “Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển phương tiện GTVT, xe điện, hệ thống GTVT công cộng thân thiện môi trường để thay thế việc sử dụng xe gắn máy, xe mô tô hai bánh” vì không phù hợp với Luật Quy hoạch hiện nay. Mặt khác, nội dung này cũng là một trong những nội dung được nghiên cứu, đánh giá làm cơ sở trong quá trình lập các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.

+ Lược bỏ nội dung “Thu hồi xe cũ nát không đủ tiêu chuẩn tiến tới loại bỏ phương tiện cơ giới lạc hậu gây ô nhiễm môi trường” vì theo quy định tại Điều 87 Luật Bảo về môi trường năm 2014, Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng, nhiệm vụ này không thuộc trách nhiệm của Bộ GTVT.

- Khoản b mục 4:

Đề nghị viết lại như sau: “Tiếp tục triển khai Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; nghiên cứu xây dựng lộ trình phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường” do Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Khoản c mục 4 đề nghị lược bỏ vì nội dung này thuộc trách nhiệm của chính quyền đô thị nơi họ được giao là chủ đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các công trình giao thông tại địa phương.

Ý kiến của bạn

Bình luận