Bộ GTVT triển khai “Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ” giai đoạn 2021-2025

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Ứng dụng 13/04/2021 15:01

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 545/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch thực hiện “Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ” của Bộ giai đoạn 2021-2025.


avatar1605173089948-16051730902451804123610
Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của Kế hoạch này nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và đạt kết quả cao đối với các nội dung đã được xác định trong “Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ” được ban hành tại Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện “Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ” trong bối cảnh Bộ GTVT và cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi quốc gia. Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện “Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ”.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ theo năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ GTVT (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) về tình hình thực hiện, kết quả và các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp và các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.

Ý kiến của bạn

Bình luận