Bộ GTVT yêu cầu hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/03/2022 12:02

Bộ GTVT yêu cầu toàn ngành triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.


Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng các đại biểu trồng cây xanh tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1 trong hoạt động trồng 1 triệu cây xanh với chủ đề “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng các đại biểu trồng cây xanh tại Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1 trong hoạt động trồng 1 triệu cây xanh với chủ đề “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Ngày Nước thế giới 22/3/2022 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” (Groundwater - Making the invisible visible) nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm; thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới phát động với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” (Early warning and early action - Hydrometeorological and climate information for disaster risk reduction). Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm phòng chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên phát động với chủ đề “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ” (Shape the future), mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết giảm phát thải khí nhà kính hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, giảm phát thải mê-tan toàn cầu đến năm 2030, tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia nhiều sáng kiến khác. Cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 để khẳng định với cộng đồng quốc tế quyết tâm cao của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển ít phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

“Để hưởng ứng chuỗi sự kiện nêu trên, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022”, Bộ GTVT yêu cầu.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng trồng cây xanh ven đường tỉnh 38B đoạn qua huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương cùng trồng cây xanh ven đường tỉnh 38B đoạn qua huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

Đồng thời tổ chức các hội thảo, toạ đàm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để tuyên truyền, truyền thông về giá trị của nước ngầm, thời tiết và khí hậu, công tác dự báo và cảnh báo phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống dân sinh.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trong việc thực hiện kiểm kê tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai các quy định về bảo vệ nước dưới đất; nghiên cứu, áp dụng các giải pháp để tăng cường khả năng trữ nước ngọt, giảm dần việc khai thác nước dưới đất.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức, hành động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đổi mới về phương pháp, hình thức, chú trọng tuyên truyền các hoạt động liên quan tới công tác khí tượng thủy văn, nhất là sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; thực hiện các hoạt động nhằm chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoàn thiện phương pháp, quy trình quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai khí tượng thủy văn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật khí tượng thủy văn; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác khí tượng thủy văn. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, ưu tiên triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu trong công tác khí tượng thủy văn.

Các cơ quan, đơn vị cần phát động các phong trào trồng cây, trồng rừng, tích cực thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ: trồng cây xanh chắn cát; chống xói lở bờ biển; ngăn ngừa xâm nhập mặn; trồng cây xanh tại các khu vực phù hợp. Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh nguồn nước, sinh kế người dân; Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen, đặc biệt áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Đồng thời phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2022 (thứ Bảy). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép, hướng tới tiêu chí “thực phẩm bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm”.

Các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Tổng kết và ghi lại hình ảnh, video clip các hoạt động hưởng ứng; đăng tải trên các phương tiện mạng xã hội;…

Ý kiến của bạn

Bình luận