Các cơ quan báo chí sẽ được sắp xếp ra sao?

Xã hội 04/04/2019 07:33

Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Việc sắp xếp các cơ quan báo chí sẽ cơ bản thực hiện trước năm 2020, và đến 2025 sẽ hoàn thành sắp xếp đúng quy hoạch.


 

bao-chi-155426275318432699707-15542748812911078635

Sắp xếp lại 8 nhóm báo, tạp chí in

Đối với nhóm báo in và tạp chí quá trình sắp xếp gắn với các giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm, có 1 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác.

Các cơ quan báo in sau khi được sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là tỉnh, thành phố, cơ quan cấp bộ, ngành, cấp trung ương, trừ các quân khu, quân chủng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý.

Các cơ quan báo chí in được giao quyền tự chủ, Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo in chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định.

Về phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện, Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản. Báo Nhân dân tổ chức theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Đến năm 2020, mỗi ban đảng Trung ương có không quá 01 tạp chí in, khuyến khích các tạp chí có phiên bản điện tử, chuyển dần từ hình thức tạp chí in sang tạp chí điện tử.

Sau năm 2020, trên cơ sở và lấy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện.

Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in. Báo Quân đội Nhân dân và báo Công an Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Cơ quan thuộc Chính phủ có một cơ quan tạp chí in. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Lộ trình thực hiện quy hoạch đến hết năm 2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các doanh nghiệp, đến hết năm 2020 được có tối đa 02 cơ quan báo, và đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện đủ điều kiện theo quy định được có cơ quan tạp chí in khoa học chuyên ngành theo lộ trình đến năm 2020, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 cơ quan tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh.

Theo quy hoạch được duyệt, đến hết năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Hà Nội và TP.HCM đến hết năm 2020 tối đa được có 05 cơ quan báo in, không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo. Đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Mỗi tổ chức chính trị - xã hội trung ương có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 01 cơ quan báo in trực thuộc và một số tạp chí của các hội thành viên.

Hội Nhà báo Việt Nam, hội Nhà văn Việt Nam có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có 01 cơ quan tạp chí in.

Và đến hết năm 2019, các tổ chức ở trung ương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Đến hết năm 2020, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tối đa được có 03 cơ quan báo in, đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

Năm 2020 hoàn thành sắp xếp các đài truyền hình, phát thanh

Đối với hệ thống phát thanh, truyền hình sẽ bao gồm Đài truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN bao gồm Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

Các đơn vị hoạt động truyền hình của bộ, ngành gồm trung tâm truyền hình Thông tấn, cục Truyền thông Công an nhân dân, trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội; báo Nhân dân; và Truyền hình Quốc hội Việt Nam;

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 đài phát thanh và truyền hình. Mỗi đài chỉ có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình, có cơ chế đặc thù về mô hình tổ chức và phạm vi thông tin, mỗi đài có tối đa 02 kênh phát thanh, 02 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Và theo quyết định 362, đến hết năm 2020, các đài phát thanh, truyền hình trên cả nước hoàn thành việc sắp xếp theo phương án này.

Không sử dụng giấy phép tạp chí điện tử xuất bản báo điện tử

Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử sẽ thực hiện sắp xếp hệ thống báo, tạp chí điện tử tương tự như báo, tạp chí in.

Cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử.

Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ có tạp chí điện tử, không có báo điện tử. Tạp chí điện tử chỉ được thể hiện đúng tính chất tạp chí, tránh tình trạng sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

Về cơ bản các báo điện tử tự cân đối tài chính. Tuy nhiên, Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Lộ trình thực hiện sắp xếp các báo điện tử theo lộ trình như đối với báo in, tạp chí in.

Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an Nhân dân trong năm 2020. Các quân khu, quân chủng có 01 cơ quan báo in hoặc 01 cơ quan tạp chí in.

Ý kiến của bạn

Bình luận