Cấm tất cả phương tiện vận tải lưu thông QL5 qua Hải Dương

Giao thông 24h 18/02/2021 11:13

Tổng cục ĐBVN chỉ đạo chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.


 

Hai duong
Các điểm nút ra vào tỉnh Hải Dương đều được kiểm soát chặt chẽ

 Trước tình hình biến biến hết sức phức tạp của dich Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương về việc triệt để phân luồng trên các QL 5, 17B, 38, 38B qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid-19; Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu: các Sở GTVT, các Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương, tại Văn bản số 337/TB-SGTVT-P3 ngày 15/2/2021 của Sở GTVT Hải Dương (gửi kèm theo).

Đặc biệt là QL5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Đồng thời các đơn vị quản lý quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông; đặc biệt trên QL5, Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (đơn vị quản lý ), phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương.

Ý kiến của bạn

Bình luận