Cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định thực hiện đền bù GPMB thế nào?

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 02/08/2022 15:33

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Định được tách thành dự án độc lập do UBND tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện.


 

Công tác bồi  thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 qua tỉnh Bình Định được tách thành dự án độc lập do UBND tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện (ảnh minh họa)

Công tác bồi  thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 qua tỉnh Bình Định được tách thành dự án độc lập do UBND tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định làm rõ một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB cao tốc Quảng Ngãi - Quy Nhơn thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT cho biết, khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn  bản 458 ngày 25/5/2022.

Tiếp đó, ngày 13/7/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định 906 phê duyệt dự án đầu tư, trong đó nêu rõ đối với công tác bồi  thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Định được tách thành dự án độc lập do UBND tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều  29, Nghị định số 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Về phân cấp, ủy quyền, Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại khoản 2, Điều 74 Luật số 45/2013/QH13 và khoản 7, Điều  2, Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội, việc ủy quyền cho UBND TX.Hoài Nhơn xác định, phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giá đất tái định cư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Bình Định. 

“Theo quy định tại điểm a, mục 5.3, Khung chính sách đã được Thủ tướng  chính phủ chấp thuận, việc phân cấp lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi  thường, hỗ trợ và tái định cư cho UBND thị xã Hoài Nhơn thuộc thẩm quyền của  UBND tỉnh Bình Định”, Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Liên quan đến việc bổ sung quy định về tái định cư trong Khung chính sách, trên cơ sở quy định tại điểm a, mục 5.3, Khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định căn cứ chính sách  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh để chủ động triển khai thực hiện, đảm  bảo tiến độ thực hiện trong công tác GPMB. 

Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của UBND tỉnh Bình Định về những nội dung đề nghị sửa đổi, điều chỉnh trong Khung chính sách và Bộ GTVT sẽ rà soát, báo cáo  cấp có thẩm quyền trong quá trình triển khai các bước tiếp theo.

“Đề nghị UBND tỉnh Bình Định xin ý kiến của Bộ TN&MT về thẩm  quyền thực hiện công tác GPMB theo quy định tại khoản 3, Điều 33 Nghị định 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trên đây là một số ý kiến của Bộ GTVT về nội dung liên quan đến Khung  chính sách GPMB của Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đề nghị UBND tỉnh Bình Định xem xét phối hợp triển khai thực hiện đáp ứng tiến độ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được các Văn bản 4092 ngày 19/7/2022 và Văn bản 3690 ngày 1/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái  định cư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.  

 

Ý kiến của bạn

Bình luận