Chế tạo hạt micro rỗng vật liệu SiO2 và oxit Si/Al bằng phương pháp tổng hợp khuôn mẫu

Diễn đàn khoa học 25/08/2021 14:22

Bài báo sử dụng phương pháp phu phủ khuôn mẫu để chế tạo hạt vi cầu rỗng hỗn hợp oxit Si/Al. Sử dụng n-octylamine làm khuôn mẫu


TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email: dungnt@vimaru.edu.vn

Untitled

Hình dạng của các hạt vi cầu rỗng oxit phức hợp Si/Al được chụp bằng SEM

 

TÓM TẮT: Bài báo sử dụng phương pháp phu phủ khuôn mẫu để chế tạo hạt vi cầu rỗng hỗn hợp oxit Si/Al. Sử dụng n-octylamine làm khuôn mẫu, Tetraethyl orthosilicate (TEOS - Si(OC2H5)4) làm nguồn silicon và nhôm isopropoxit làm nguồn nhôm, các hạt vi cầu rỗng phức hợp Si/Al được điều chế bằng phương pháp phủ khuôn mẫu dưới xúc tác của axit clohydric. Nghiên cứu hình dạng của hạt vi cầu rỗng và ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến sự hình thành và đường kính hạt.
TỪ KHÓA: Hạt cầu rỗng, phương pháp phu phủ khuôn mẫu, đường kính hạt, hạt vi cầu.
ABSTRACT: The paper uses the template synthesis method to fabricate hollow microspheres with Si / Al oxide mixture. Using n-octylamine as a template, Tetraethyl orthosilicate (TEOS - Si (OC2H5)4) as a silicon source, and aluminum isopropoxide as the aluminum source, Si/Al complex hollow microspheres are prepared by under mold coating method catalysts of hydrochloric acid. Study of hollow microspheres shape and effect of reaction temperature on particle formation and diameter.
KEYWORDS: Hollow particles, the template synthesis method, the particle diameter, microspheres.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận