Cơ sở dữ liệu cho xây dựng mô hình hồi quy chẩn đoán kỹ thuật động cơ diesel tàu thủy bằng dao động xoắn

Diễn đàn khoa học 07/10/2021 15:14

Bài báo xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) cho mô hình chẩn đoán hồi quy (DRM) bằng dao động xoắn (TVs) dựa trên kế hoạch thử nghiệm (DoE) 2z-k.


 

 ThS. CAO ĐỨC HẠNH; ThS. PHẠM VĂN NGỌC; PGS. TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU*
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: luudd@vimaru.edu.vn

22

Sơ đồ thuật toán chung xây dựng CSDL cho xây dựng DRM

 

TÓM TẮT: Bài báo xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) cho mô hình chẩn đoán hồi quy (DRM) bằng dao động xoắn (TVs) dựa trên kế hoạch thử nghiệm (DoE) 2z-k. Bộ CSDL thiết kế theo (z-k) nhân tố chính với M= 2(z-k) thí nghiệm cơ sở, z và k là tổng các nhân tố và số nhân tố phụ (liên kết). Từng thí nghiệm cơ sở được lặp m lần có tính đến nhiễu (sai số) từ vòng quay khai thác của MDE. Trong thực tế, vòng quay khai thác không ổn định, cũng như đo và hiển thị vòng quay có sai số, nên thường chọn sai số tương đối dn = ±5% và dùng trong mô phỏng chẩn đoán, tại vòng quay khai thác cách xa vòng quay cộng hưởng. Dùng phần mềm tự động tính dao động xoắn (SACTV) đã được xây dựng tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để mô phỏng CSDL chẩn đoán. Phần mềm xây dựng CSDL phát triển trên nền LabView, sử dụng SACTV cho hệ trục dùng MDE MAN-BW 6S46MCC, trên MV.HR34000 DWT đóng tại nhà máy Phà Rừng. Bộ CSDL gồm hai ma trận, mỗi ma trận có N = 72 hàng và z=6 cột. Bộ CSDL này tương ứng với DoE có 6 nhân tố chất lượng cháy x = [x1…x6] của 6 xy-lanh, tại chế độ vòng quay: xa cộng hưởng nE = 73 v/phút, được kiểm tra độ đồng nhất theo tiêu chuẩn t-student với 95% - độ tin cậy.
TỪ KHÓA: Dữ liệu chẩn đoán, dao động xoắn, chẩn đoán diesel tàu biển.
ABSTRACT: The paper aims to build database for diagnostic regression models (DRM) by torsional vibrations (TVs) based on Design of Experiment 2z-k (DoE). The database was designed with (z-k) main factors and M=2(z-k) basis experiments, where z and k - total and dependent factors, respectively. Each basis experiment was repeated m times (including noises) correspond to the revolution of main diesel engine (MDE). In practice, the repeats are considered on the base of the: Unstable working regime of MDE; unexactness of the measurement and monitoring revolution devices. The error rate (dnE) is chosen as dnE= ± 5% for the diagnostic revolution regime (nE). The nE (rpm) was chosen far from the torsional resonances. Using the SACTV that was built in Vietmam Maritime University to calculate automatically the TVs, the software was developed to build the database for diagnostic regressive models. This software was designed by authors and coded in Labview platform. The method and software were verified for the MDE: MAN-BW 6S46MC-C of MV.HR34000DWT. This database is constructed in accordance with the DoE 26-3 that has 6 main firing factors z = [x1...x6] of each cylinder in diagnostic regime nE = 73 rpm. The results database was tested using the t-student criterion with 95% confidence.
KEYWORDS: Diagnostic database, torsional vibration, marine diesel engine diagnostics.
Nội dung xemtại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận