Cơ sở khoa học kinh tế của việc sử dụng sức kéo điện trên đường sắt Việt Nam và bài toán đầu tư tối ưu điện khí hóa đường sắt

Diễn đàn khoa học 03/06/2021 11:25

Việc nghiên cứu về sử dụng sức kéo điện trên đường sắt đã có nhiều công trình nghiên cứu ở nước ngoài và trong nước.


 

ThS. NGUYỄN SƠN TÙNG
Ngân hàng TMCP Quân đội

DT
 

 

TÓM TẮT: Sử dụng sức kéo điện trên đường sắt đã là xu thế chung của các quốc gia có đường sắt phát triển do những ưu việt của loại hình này mang lại: giảm tác động đến môi trường (giảm khí thải, giảm dầu thải…), nâng cao tốc độ chạy tàu, tăng trọng lượng đoàn tàu... Đầu tư điện khí hóa đường sắt sử dụng sức kéo điện sẽ tạo ra thay đổi cơ bản về kết cấu hạ tầng đường sắt và công nghệ vận tải…, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư điện khí hóa đường sắt là rất lớn, khó có thể huy động đầu tư trong một giai đoạn toàn bộ tuyến đường hay khu đoạn. Bài báo trình bày những cơ sở kinh tế khi sử dụng sức kéo điện trên đường sắt và bài toán đầu tư tối ưu điện khí hóa đường sắt.
TỪ KHÓA: Khí thải đầu máy, dầu thải đầu máy, toa xe, điện khí hóa đường sắt, sức kéo điện, đầu tư tối ưu, lợi ích kinh tế.
ABSTRACT: Using electric traction on railway has been a common trend of countries with developed railways due to the advantages of this type: reducing the impact on the environment (reducing gas emissions, reducing waste oil etc.), improving train speed, increasing train weight etc. Investment in the electrification of rail transport using electric traction would create fundamental changes in railway infrastructure and transport technology. However, the investment capital for the electrification of railway is very large, it is difficult to mobilize investment in an entire or section route. The paper presents the economic basis for using electric traction on railway and the optimal mathematics of investment in the electrification of rail transport.
KEYWORDS: Locomotive gas emissions, waste oil for locomotives and wagons, railway electrification, electric traction, optimal investment, economic benefits.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận