Đại hội Đảng XII: Giải quyết dứt điểm yếu kém, tạo đột phá phát triển

Tác giả: Tổng hợp

saosaosaosaosao
Chính trị 21/01/2016 15:34

Phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng nhìn nhận lại những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới.

6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII

Trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng sáng 21-1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đại hội Đảng XII- Giải quyết dứt điểm y
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN

Một là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Bốn là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Năm là thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Ban Chấp hành khóa XI nhìn nhận lại các bài học kinh nghiệm

Kết thúc phần báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành trung ương Khóa XI. Theo đó, một trong những thành tựu nổi bật mà Ban chấp hành trung ương khóa XI đánh giá cao đó chính là việc kịp thời có những quyết sách, chỉ đạo để có sự hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại hội Đảng XII- Giải quyết dứt điểm y
Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư trình bày báo cáo - Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Ban chấp hành Trung ương khóa XI cũng chỉ ra Bộ Chính trị, Ban bí thư “chưa quyết liệt trong chỉ đạo một số vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế”.

Đánh giá về các ủy viên trung ương khóa XI, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương cho rằng đa số các ủy viên đều nêu gương tốt về phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, lắng nghe nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn những đồng chí chưa gương mẫu hoặc để người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Một số ủy viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa phát huy hết vai trò, chưa nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, thiếu chủ động lãnh đạo, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp. 

Ý kiến của bạn

Bình luận