Đánh giá các tiêu chí thành công của các dự án giao thông đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư tại Việt Nam

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 10:34

Bài báo nhằm tìm kiếm và đánh giá các tiêu chí thành công cho các dự án giao thông theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) tại Việt Nam.


 

TS. PHẠM PHÚ CƯỜNG; ThS. LÊ ĐÌNH THỤC
Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

DT

Phương pháp nghiên cứu

 

Bài báo nhằm tìm kiếm và đánh giá các tiêu chí thành công cho các dự án giao thông theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) tại Việt Nam. 15 tiêu chí được chọn lọc, trong đó 9 tiêu chí được xem là rất quan trọng trong tổng số các tiêu chí. Dựa vào kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, 4 nhóm nhân tố đã được nhóm lại từ 15 tiêu chí thành công trước đó, bao gồm: mục tiêu dự án, chất lượng dịch vụ, kết quả đầu ra và công tác quản lý dự án. Nghiên cứu nhằm làm rõ các tiêu chí thành công của các dự án PPP giúp các chủ thể đưa ra các giải pháp nhằm kiểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động đầu tư theo hình thức PPP tại Việt Nam.TỪ KHÓA: 

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận