Đánh giá tỷ lệ nồng độ chất ức chế ăn mòn pha trộn giữa muối nitrit và hexamin đối với thép trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa khi không có và có ion clorua

Diễn đàn khoa học 25/08/2021 14:28

Gần đây, hỗn hợp chất ức chế ăn mòn đã được ứng dụng rộng rãi để bảo vệ cốt thép trong bê tông. Trong bài báo này


 

KS. BÙI QUANG TUẤN
Trường Đại học Giao thông vận tải

Untitled

Đồ thị phân cực của thép sau 6 ngày ngâm trong các dung dịch không có ion clorua (1 - Không có chất ức chế; 2 - Có 13,8 g/l NaNO2; 3 - Có 0,09 g/l hexamin; 4 - Có 13,8 g/l NaNO2 và 0,09 g/l hexamin)

 

TÓM TẮT: Gần đây, hỗn hợp chất ức chế ăn mòn đã được ứng dụng rộng rãi để bảo vệ cốt thép trong bê tông. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày khả năng ức chế của hỗn hợp nitrit và hexamine để bảo vệ thép cacbon trong bê tông. Nhiều hỗn hợp với nồng độ nitrit và hexamine khác nhau đã được kiểm tra để bảo vệ thép cacbon trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa, không có và có ion clorua. Phép đo phân cực tuyến tính được sử dụng để xác định tốc độ ăn mòn tức thời và xác định liều lượng cần thiết của hỗn hợp chất ức chế.
TỪ KHÓA: Chất ức chế ăn mòn pha trộn, đo phân cực tuyến tính, phân tích ngoại suy tafel.
ABSTRACT: Recently, corrosion-inhibitor blends have been widely applied to protect the reinforcement in concrete. In this paper, we present the inhibitability of the mixtures of nitrite and hexamine for protecting carbon steel in concrete. Various mixtures with different concentrations of nitrite and hexamine have been examined for protecting carbon steel in satured Ca(OH)2 solution without and with chloride ion. Linear polarization measurement are employed to determine the instantaneous corrosion rate and to define the necessary dosage of inhibitor blend.
KEYWORDS: Corrosion Inhibitor blend, linear polarization measurement, tafel slope analysis.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận