Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Chính trị 30/10/2020 16:30

Sáng 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


A6341225-FF3D-4610-A156-2B752FA1F764.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Theo đó, báo cáo Chính trị đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo đất nước… Đặc biệt phần tổng kết đánh giá này, đánh giá một cách khách quan, có tầm bao quát của đất nước. Trước hết là tình hình đất nước sau 5 năm qua và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng liên tục, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, rút ra một số kinh nghiệm.

Đó là, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hoá trong nội bộ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”…

Hai là, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo…

Bốn là, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, đảm bảo hài hoà giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và chính trị, văn hoá, xã hội…

Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động bất ngờ; kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, Ban Tuyên giáo đề nghị cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền đến các cán bộ đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí tăng cường xây dựng tuyến tin, bài từng lĩnh vực một cách sâu rộng về kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh. Đồng thời tuyên truyền đấu tranh phản bác các thế lực thù địch lợi dụng phát tán thông tin chống phá.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền sâu rộng, chú trọng về các thành công của Đại hội Đảng các địa phương; phản ánh ý kiến của cán bộ đảng viên, của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp tiếng nói của nhân dân trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước”, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận