Để kiểm tra nó có phải nguyên nhân hay không, hãy mở Task Manager (Ctrl + Shift + ESC), chọn thẻ Processes. Nếu thấy tiến trình Windows Management

Diễn đàn khoa học 23/05/2022 09:12

Để kiểm tra nó có phải nguyên nhân hay không, hãy mở Task Manager (Ctrl + Shift + ESC), chọn thẻ Processes. Nếu thấy tiến trình Windows Management. Để kiểm tra nó có phải nguyên nhân hay không, hãy mở Task Manager (Ctrl + Shift + ESC), chọn thẻ Processes. Nếu thấy tiến trình Windows Management


Ý kiến của bạn

Bình luận