Đề xuất giải pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành dịch vụ logistics Việt Nam đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 15:17

Chất lượng nguồn nhân lực (NNL) ngành dịch vụ logistics sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự thành công của mỗi quốc gia.


 

TS. ĐINH QUANG TOÀN
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

251dinh quang toan
 

 

TÓM TẮT: Chất lượng nguồn nhân lực (NNL) ngành dịch vụ logistics sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự thành công của mỗi quốc gia. Hiện nay, nhân lực ngành dịch vụ logistics đang thiếu kiến thức toàn diện, chỉ khoảng 4% nhân lực thông thạo tiếng Anh nghiệp vụ chuyên ngành, 30% doanh nghiệp logistics phải đào tạo lại nghiệp vụ cho nhân viên, dự kiến đến năm 2030 nhu cầu nhân lực của ngành logistics Việt Nam khoảng 200.000 lao động cần đáp ứng đủ các yêu cầu về kỹ năng, kiến thức chuyên môn và trình độ…, đây chính là một trong những thách thức hàng đầu về chất lượng NNL ngành dịch vụ logistics Việt Nam. Việc tác giả nghiên cứu “Đề xuất giải pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng NNL ngành dịch vụ logistics Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0”, nhằm giúp các doanh nghiệp dịch vụ logistics có thể xây dựng bộ tiêu chí đánh giá từ khâu tuyển dụng, sử dụng lao động, điều hành sản xuất, qua đó giúp tối ưu hóa năng suất lao động và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp dịch vụ logistics thời kỳ CMCN 4.0 - khi mà những thành tựu đột phá về công nghệ đã mang lại nhiều thay đổi tích cực như: trí tuệ nhân tạo (AI); robot và tự động hóa, thực tế tăng cường (AR); Internet vạn vật (IoT - Internet of things); thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường (Smart sensors, Robotics, Augmented/Virtual Reality); công nghệ chuỗi khối (Blockchain)... trong vận hành, quản lý kho, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, thủ tục thanh toán…
TỪ KHÓA: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
ABSTRACT: The quality of human resources in the logistics service industry will be the decisive factor in enhancing the competitiveness and success of each country. Currently, the human resources of the logistics service industry are lacking comprehensive knowledge, only about 4% of the human resources are fluent in specialized English, 30% of logistics enterprises have to retrain their staff. By 2030, the human resource demand of Vietnam’s logistics industry is about 200,000 employees, which needs to meet the requirements of skills, professional knowledge and qualifications... This is one of the leading challenges in the quality of human resources. logistics service industry force in Vietnam. The author’s research “Proposing a solution to building a set of criteria for evaluating the quality of human resources of Vietnam’s logistics service industry meets the requirements of Industry 4.0”, in order to help logistics service businesses build a set of Evaluation criteria from the stage of recruitment, employment, production management, thereby helping to optimize labor productivity and economic efficiency for logistics service enterprises in Industry 4.0 era - when the achievements Technological breakthroughs have brought about many positive changes such as artificial intelligence (AI); robotics and automation, augmented reality (AR); Internet of Things (IoT); virtual reality and augmented reality (Smart sensors, Robotics, Augmented / Virtual Reality); Blockchain technology (Blockchain)... in operation, warehouse management, transportation, import and export of goods, payment procedures...
KEYWORDS: The set of criteria for evaluating the quality of human resources of Vietnam’s logistics service industry in the context of Industry 4.0.
Nội dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận