Định mức sử dụng xe ô tô của một số đơn vị thuộc Cục HKVN

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 04/02/2021 10:30

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 174/QĐ-BGTVT ngày 22/1/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

 

1922_2-4-chot-vsar-1467764176732
Bộ GTVT vừa ban hành định mức sử dụng xe ô tô của một số đơn vị thuộc Cục HKVN

Theo Quyết định, Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục HKVN căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị nêu tại Quyết định này chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác định chủng loại xe và thiết bị chuyên dùng gắn trên xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục HKVN theo đúng quy định của Chính phủ để trang bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các đơn vị thuộc Cục. Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì tiếp tục quản lý, sử dụng; số xe này được 2 tính trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành; trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức (nếu có) phải hoàn thành chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày Bộ GTVT ban hành Quyết định này. 

Thực hiện việc mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. Nguồn kinh phí mua xe ô tô của Cục Hàng không Việt Nam sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có); đối với 03 Cảng vụ hàng không (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) sử dụng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp quy định tại Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có). 

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận