Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Bộ GTVT

Tác giả: Thành Tưởng

saosaosaosaosao
23/07/2021 11:01

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ GTVT, vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam và Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam.


IMG_7745

Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không VN.

Nội dung kiểm tra, giám sát lần này ngoài những nội dung được kiểm tra, giám sát thường xuyên như việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết cấp ủy đảng các cấp, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác đảng vụ; việc xây dụng các quy chế, chương trình, kế hoạch, phân công phân nhiệm trong cấp ủy … thì còn tập trung kiểm tra, giám sát và đánh giá vai trò của Ban thường vụ, cấp ủy đảng và đồng chí Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trước đó. Đây là một trong những quan điểm tiếp cận đổi mới quan trọng và hiệu quả về nội dung đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải thời gian qua.

Ngoài việc đổi mới về nội dung kiểm tra, giám sát, cách thức tổ chức thực hiện cũng được thay đổi để đảm bảo khắc phục được ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời đáp ứng mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng đề cương, hướng dẫn, gợi ý chi tiết, cụ thể để các đơn vị tự báo cáo kiểm tra, giám sát, tự đánh giá được tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục là nội dung được đồng chí Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, đây là một khâu rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đồng thời rút ngắn thời gian làm việc, tiếp xúc trực tiếp với tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát cơ bản được số hóa và chuyển cho đoàn nghiên cứu qua email (trừ những tài liệu mật).

Qua kết quả kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam và Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam cho thấy: Cơ bản các cấp ủy đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của cấp trên…

Tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp trên còn chậm; công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua công tác thanh tra, kiểm toán còn chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả chưa cao; đảng viên tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ còn ít...

Để khắc phục một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Đảng ủy Bộ GTVT đã yêu cầu Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam và Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam tập trung thực hiện một số giải pháp chính như sau:

Đảm bảo luôn quán triệt và thực hiện nghiêm 05 nguyên tắc xây dựng, tổ chức hoạt động của Đảng và 05 phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các giải pháp đột phá trong quán lý, đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu xây dựng và tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ mới.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ và kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, nắm bắt diễn biến chính trị, tư tưởng của đảng viên. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và các đoàn thể vững mạnh; kịp thời giải quyết dứt điểm những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, các thông tin phản ánh ngay từ cơ sở.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy và của các chi bộ, thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chú trọng xác định nội dung, đối tượng, điểm nóng, những vấn đề nổi cộm, phát sinh để kiểm tra, giám sát.

Quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế được nêu trong kết luận thanh tra, kiểm tra, đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể các tập thể, cá nhân và tiến độ hoàn thành. Nghiên cứu ban hành Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện các nội dung tồn tại lớn, kéo dài cần có sự vào cuộc của chính quyền, cấp ủy đảng và các đoàn thể chính trị của đơn vị, đặc biệt là những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động; Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Ý kiến của bạn

Bình luận