Giải pháp nâng cao tính chủ động của sinh viên trong quá trình học tập các môn chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học GTVT

Diễn đàn khoa học 17/12/2021 09:45

Yêu cầu của sự phát triển xã hội đã cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của tính chủ động đối với sinh viên trong việc hình thành và hoàn thiện nhân cách.


 

ThS. NGUYỄN THỊ HUỆ
Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Yêu cầu của sự phát triển xã hội đã cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của tính chủ động đối với sinh viên trong việc hình thành và hoàn thiện nhân cách. Trong quá trình học tập ngành kế toán tại Trường Đại học GTVT, sinh viên còn chưa rèn luyện được tính chủ động cao trong giờ nghe giảng, giờ thảo luận, bài tập và giờ tự học. Sinh viên cần có ý thức tự giác, tập trung chủ động học tập; các giảng viên cần áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động như làm việc nhóm, bài tập tình huống, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh giảng dạy kế toán gắn liền với thực tế. Nhà trường cần tạo điều kiện về tinh thần, vật chất và động viên giảng viên dạy chủ động, sinh viên chủ động học tập.
TỪ KHÓA: Tính chủ động, học tập chủ động, chủ động học tập.
ABSTRACT: The requirements of social development have shown an especially important role of proacticve learning for students in forming and perfecting their personality. When the studentsstudy accounting major at the University of Transport and Communications, they have not yet practiced high level of initiative in listening, discussion, homework and self-study. Students need to be self-motived, concentrateon learningactively. Lecturers need to apply active teaching methods such as teamwork, case studies, and information technology; at the same time, promote the teaching of accounting which is associated with reality. The school needs to support the students and teachers with nice work morale and working facilities, motivate teachers actively to teach andstudents toactively learn.
KEYWORDS: Initiative, proactive, proactive learning.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận