Giải pháp xây dựng “Chính sách phát triển kinh tế hàng hải” có tính sát thực, hiệu lực, hiệu quả, nhằm thực hiện mục tiêu “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030…”

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 10:18

Xây dựng “Chính sách phát triển kinh tế hàng hải” là việc làm cần thiết, thời sự, có ý nghĩa khoa học và đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay.


 

PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG TIỆM
Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật TP. Hải Phòng
TS. ĐỖ VĂN THUẬN
Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải

2.5

Vòng đời của một chính sách

 

Xây dựng “Chính sách phát triển kinh tế hàng hải” là việc làm cần thiết, thời sự, có ý nghĩa khoa học và đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay. Bởi lẽ, “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030…” được ban hành theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, đến nay đã tròn 2 năm có hiệu lực. Song, việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược” vẫn đang còn là những vấn đề cần được giải quyết, cũng như những mong đợi của mọi doanh nghiệp kinh doanh hàng hải về mục tiêu, định hướng “Chiến lược” đó sẽ được “cụ thể hóa” bằng những chính sách gi? Hơn nữa, Nghị quyết số 36-NQ/TW cũng đã chỉ rõ: “Đến năm 2030 phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải…”. Vậy, để “Chiến lược” nói trên sớm đi vào hiện thực cuộc sống đối với các doanh nghiệp hàng hải, thiết nghĩ, một trong những công việc cần phải tiến hành là xây dựng “Chính sách phát triển kinh tế hàng hải” có tính sát thực, hiệu lực, hiệu quả. Vì, một trong những hình thức biểu hiện chức năng quản lý nhà nước là “Xây dựng chiến lược, lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng các chính sách”. Một trong số các giải pháp cần tiến hành các công việc cụ thể là: Vận dụng “Công nghệ xây dựng chính sách” vào xây dựng chính sách phát triển kinh tế hàng hải; xác định vòng đời của một chính sách phát triển kinh tế hàng hải; tính toán hiệu quả của một chính sách phát triển kinh tế hàng hải. 

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận