Giảm giá vé cho các phương tiện qua trạm BOT Tân Đệ - Thái Bình

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 09/10/2017 15:42

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã làm việc cùng UBND tỉnh Thái Bình, nhà đầu tư dự án và thống nhất giảm giá cho một số loại phương tiện khi qua trạm thu giá Tân Đệ, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT.

33965883_xksy
Trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình (Ảnh internet)

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với nhà đầu tư khảo sát thực địa Trạm thu giá Tân Đệ, tỉnh Thái Bình xác định rõ vùng dân cư ảnh hưởng. Phạm vi xác định giảm giá là các địa bàn trong phạm vi bán kính so với Trạm thu giá trong khoảng từ 3km đến 5km. Loại phương tiện giảm giá và mức giá giảm: giảm 100% phí cho xe buýt nội đô, 50% phí cho các loại phương tiện không dùng để kinh doanh và giảm từ 10% đến 40% cho các loại phương tiện khác.

Sau khi thống nhất phạm vi và đối tượng ảnh hưởng xem xét giảm giá, UBND tỉnh Thái Bình chủ trì, chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan, rà soát, lập danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ như trên, cập nhật danh sách mỗi quý một lần vào ngày 25 của tháng cuối quý và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với danh sách các phương tiện cung cấp.

Ngoài ra, nhà đầu tư dự án phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan kiểm đếm, xác nhận danh sách phương tiện thuộc đối tượng giảm giá. UBND tỉnh Thái Bình chuẩn xác danh sách phương tiện được giảm giá, cung cấp cho nhà đầu tư dự án trước ngày 10/10 tới.  

Về việc xác định số lượng xe thuộc đối tượng giảm qua trạm thu giá, Tổng cục ĐBVN yêu cầu căn cứ vào danh sách phương tiện được giảm giá do UBND tỉnh Thái Bình xác nhận, nhà đầu tư dự án tra soát trên phần mềm thu giá xác định số lượng xe thuộc đối tượng giảm qua trạm từ ngày 01/1/2017 đến 30/9/2017; nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án cập nhật số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm và các chỉ tiêu tài chính, xây dựng phương án giảm giá trên cơ sở đúng quy định và đảm bảo khả thi về phương án tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính cập nhật vào phương án tài chính gồm số thu thực tế từ khi bắt đầu thu đến thời điểm đề xuất giảm giá; từ thời điểm sau giảm giá dự kiến xác định số thu sau giảm giá và theo nguyên tắc quy định tại Hợp đồng dự án; thời gian bắt đầu thu phí thực tế của dự án; số giải ngân vốn vay và vốn chủ sở hữu cho dự án đã giảm các khoản phải thu theo kiến nghị của Kiểm toán độc lập, Bộ Giao thông vận tải, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác (nếu có); số phải trả của dự án (nếu có); số thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ và đã được hoàn cho dự án đầu tư.

Ý kiến của bạn

Bình luận