Góc nghiêng bố trí con lăn đỡ với năng suất của băng tải đai vận chuyển hàng rời

Diễn đàn khoa học 01/10/2021 09:50

Băng tải đai luôn là phương tiện vận chuyển hữu hiệu trong các dây chuyền sản xuất có vận chuyển hàng rời, như ở các mỏ khai khoáng, các nhà máy vật liệu xây dựng…


 

ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG; ThS. VŨ VĂN TẬP
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled1

Các dạng góc dốc tự nhiên của vật liệu vận chuyển trên băng tải đai

 

TÓM TẮT: Băng tải đai luôn là phương tiện vận chuyển hữu hiệu trong các dây chuyền sản xuất có vận chuyển hàng rời, như ở các mỏ khai khoáng, các nhà máy vật liệu xây dựng… So với các phương tiện, thiết bị vận chuyển khác như các máy trục, phương tiện vận chuyển ngang…, băng tải đai vẫn là loại máy vận chuyển duy nhất có thể đối phó với việc tăng lưu lượng dòng vận chuyển, giảm chi phí vận chuyển vật liệu trên mỗi tấn được vận chuyển. Bài báo tập trung trình bày các ảnh hưởng của hình dạng đỡ của các con lăn đỡ băng tải đai vận chuyển hàng rời với năng suất vận chuyển của máy.
TỪ KHÓA: Băng tải đai, hàng rời, năng suất vận chuyển, hình dạng đỡ của các con lăn đỡ.
ABSTRACT: Belt conveyors are always effective means of transportation in production lines that transport bulk material in mines, construction material factories… In comparison with cranes, horizontal conveying vehicles… belt conveyors are still the only type of conveying machines that can cope with the increasing in material flow lines, or the reducing of the cost of material transportation per ton conveyed. This article focuses on showing the effects of the idler geometry on carrying capacity of bulk material belt conveyor.
KEYWORDS: Belt conveyors, bulk material, carrying capacity, idler geometry.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận