Hàng hải sẽ có hệ thống kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 21/02/2020 18:55

Ngày 21/02/2020, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã kí biên bản ghi nhớ về việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.


VIMC
Đại diện hai bên ký biên bản ghi nhớ

Đây là hoạt động thuộc sáng kiến liêm chính giữa doanh nghiệp và chính phủ (BGII - Government - Business integrity initiative) do VCCI thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh thông qua Dự án vùng “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng tại ASEAN” của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho VIMC xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm giúp VIMC đánh giá tổng quan và hiện trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp với hai yếu tố cấu thành là môi trường kiểm soát và đánh giá rủi ro. Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ chuẩn hóa hệ thống kiểm soát nội bộ (đánh giá điều lệ, chiến lược kiểm soát nội bộ và các chính sách, hướng dẫn hoạt động kiểm toán nội bộ…).

Năm 2020, VIMC sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Cùng với việc thay đổi tổ chức quản lý điều hành, nhiều giải pháp về quản trị doanh nghiệp sẽ được triển khai thực hiện.Trong đó, việc xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ hiệu quả là yêu cầu tất yếu, bắt buộc nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông tại VIMC.

Ý kiến của bạn

Bình luận