Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 19

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
11/08/2020 11:12

Sáng nay (11/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

4 nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông – Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, trong 5 năm tới, nhiệm vụ của Đảng bộ có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen đòi hỏi các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải đoàn kết, phát huy truyền thống 75 năm ngành GTVT, phấn đấu nỗ lực với trách nhiệm cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần cùng ngành GTVT phát triển bền vững, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 19 kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ qua có ý nghĩa kết sức quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng ngành Giao thông vận tải phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện” và phương châm chỉ đạo của Đại hội là: “ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM”.

DSC06105
Đoàn Thanh niên Bộ GTVT chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 4 nhiệm vụ quan trọng. Một là, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hai là, tiếp tục thảo luận và đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng hợp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Tại Đại hội này, một yêu cầu quan trọng là chúng ta cần tập trung trí tuệ để phân tích xác định đúng đắn những nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới, tìm ra những giải pháp có tính khả thi, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

DSC06088
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông – Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu khai mạc Đại hội.

Ba là, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa 19, nhiệm kỳ  2020-2025 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, có năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bốn là, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, từ nhiều tháng nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 - 28/82020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều bước đột phá

Tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Lâm - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Ngành GTVT những năm qua đã có những bước phát triển đột phá, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng GDP, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành GTVT cơ bản đáp ứng kịp thời, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều công trình giao thông mới, quy mô lớn, hiện đại được đầu tư và khai thác hiệu quả. Tái cơ cấu vận tải bước đầu đã đạt được kết quả đáng kể và vận tải tiếp tục tăng trưởng; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực.

DSC06121
Đồng chí Trần Văn Lâm - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Ứng dụng KHCN trong ngành cũng đạt nhiều thành tựu. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đạt kết quả tích cực, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đã quyết liệt triển khai kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, đảm bảo sự ổn định. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã được phát huy; dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Bộ được đề cao. Phương thức lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ cơ bản ổn định, luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự quản lý, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững. Các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả.

DSC06137
Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ GTVT, “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm”.

Trong nhiệm kỳ tới, một số khâu đột phá trong mục tiêu được xác định là bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước. Hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu trong 05 lĩnh vực quản lý của ngành GTVT để phục vụ công tác quản lý, bảo trì, đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác vận tải và an toàn giao thông.

Đồng thời, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển ngành GTVT và lợi ích của nhân dân.

Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ GTVT, “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm”, tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX đề ra.

Ý kiến của bạn

Bình luận