Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/07/2020 14:22

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ.


gtvt
Trang chủ Hệ thống dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử - Bộ Giao thông vận tải. (Ảnh: mt.gov.vn)

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là Trưởng ban, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông là Phó trưởng ban, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin là Ủy viên thường trực.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Bộ Giao thông vận tải; Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải;  Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp của Ngành giao thông vận tải về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đồng thời, Ban chỉ đạo cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Chỉ đạo triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 30/6/2020; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ GTVT yêu cầu căn cứ Quyết định này, Tổng cục và các Cục thuộc Bộ kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của đơn vị mình do Người đứng đầu đơn vị làm Trưởng ban.

Ý kiến của bạn

Bình luận