Luật mới về PPP và kỳ vọng tạo đột phá thu hút đầu tư

Diễn đàn khoa học 13/02/2021 07:46

Những điểm mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư số 64/2020/QH14 vừa có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.


 

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI
Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo đề cập tới những điểm mới của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư số 64/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 so với qui định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, chỉ ra trách nhiệm và vấn đề Chính phủ cần triển khai khi thực hiện luật PPP.
TỪ KHÓA: Luật PPP, Luật Đầu tư.
ABSTRACT: The article mentions the new points of the Law on Public-Private Partnership Investment No. 64/2020/QH14, effective from January 1, 2021 compared with the provisions of the Law on Investment 2014 and Decree No. 63/2018/ND-CP dated May 4, 2018 of the Government on investment in the form of public private partnerships, outlining responsibilities and issues that the government needs to consider when implementing the PPP law.
KEYWORDS: PPP law, Investment law.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận