Mô hình hợp tác hiệu quả trong hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam

Diễn đàn khoa học 02/06/2021 06:16

Bài báo đánh giá khái quát thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam, sau đó tập trung phân tích các mô hình hợp tác hiện tại giữa các doanh nghiệp logistics của Việt Nam


 

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG VÂN; TS. NGUYỄN THỊ THUÝ HỒNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT
 

 

TÓM TẮT: Bài báo đánh giá khái quát thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam, sau đó tập trung phân tích các mô hình hợp tác hiện tại giữa các doanh nghiệp logistics của Việt Nam, chỉ ra ưu điểm và hạn chế của các mô hình này. Cuối cùng, nhóm tác giả đề xuất sử dụng một ứng dụng miễn phí, cài đặt dễ dàng trên các thiết bị di động để hỗ trợ hợp tác, nhằm khai thác và tận dụng cơ sở vật chất của các doanh nghiệp.
TỪ KHÓA: Hợp tác, dịch vụ logistics.
ABSTRACT:: The article generally reviews the current situation of logistics services business in Vietnam. Then focus on analyzing current cooperation models between Vietnamese logistics enterprises, spending the advantages and disadvantages of these models. Finally, the authors propose to use a free application that can be easily used on mobile devices to support cooperation to exploit and utilize facilities between businesses.
KEYWORDS: Cooperation, logistics service.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận