Mô hình kế hoạch tối ưu khả năng tìm kiếm và cứu nạn hàng hải cho đội tàu sar Việt Nam

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 15:07

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với quốc gia ven biển.


 

TS. PHAN VĂN HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
KS.LÊ THÀNH CHUNG
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam

23a1le thanh trung
 

 

TÓM TẮT: Hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với quốc gia ven biển. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải với nguồn lực sẵn có cần tận dụng tốt thời gian vàng để chống lại các các ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh như vậy, kế hoạch tối ưu đóng một vai trò quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc sứ mệnh. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một mô hình hỗ trợ kế hoạch tối ưu cho tàu SAR. Mô hình hỗ trợ hoạch định con đường hiệu quả nhất cho tàu SAR. Mô hình sẽ được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thử nghiệm trong các tình huống thực tế.
TỪ KHÓA: Mô hình, tìm kiếm cứu nạn, hàng hải, tàu SAR.
ABSTRACT: Maritime search and rescue activities are a particularly important task for coastal countries. Maritime search and rescue forces, with their available resources, need to make good use of the golden time to combat the effects of weather conditions and climate change. In such a context, the optimal planning plays an important role in the excellent fulfillment of a mission. In this paper, we present an optimal planning support model for SAR ships. The most effective route planning assistance model for SAR ships. The model will be tested by Vietnamese maritime search and rescue forces in real situations.
KEYWORDS:Model, search and rescue, maritime, SAR vesse.
Nội dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận