Mô hình tích hợp để mô phỏng sự cố tràn dầu tàu Sanchi

Diễn đàn khoa học 30/09/2021 09:51

Một mô hình tích hợp đã được sử dụng để mô phỏng sự cố tràn dầu của tàu Sanchi, xảy ra ở biển Hoa Đông vào tháng 01/2018.


 

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled1

Miền tính của mô hình WRF-ARW trên khu vực biển Đông

 

TÓM TẮT: Một mô hình tích hợp đã được sử dụng để mô phỏng sự cố tràn dầu của tàu Sanchi, xảy ra ở biển Hoa Đông vào tháng 01/2018. Mô hình này bao gồm mô hình dự báo thời tiết phân giải cao WRFARW để dự báo khí tượng, mô hình Đại dương Princeton (POM) để mô phỏng thủy động lực học dòng chảy và OpenOil, một mô-đun con của OpenDrift, để mô phỏng vệt dầu loang. Kết quả mô phỏng phù hợp với hình ảnh quan trắc từ vệ tinh đã chứng tỏ mô hình xây dựng được đề xuất có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để dự báo vệt dầu loang với lượng dầu tràn lớn trên vùng biển.
TỪ KHÓA: Tràn dầu, mô hình mô phỏng tràn dầu, mô hình WRF-ARW, OpenOil, POM, Sanchi.Abstract: An integrated model has been employed to study the Sanchi oil spill event, which occurred in the East China Sea in January 2018. This model includes Advanced Research Weather Research and Forecasting model (WRF_ARW) for meteorological forecasting, Princeton Ocean Model (POM) for hydrodynamic simulation also with OpenOil, a sub-module of OpenDrift, for oil spill model. The proposed model is validated by the image of the SPOT-6 satellite, and a good agreement is obtained. The results have demonstrated that the open-source model can be used to predict the fate and transport of oil spills with a huge amount of oil spilled occurred in the open sea. Keywords: Oil spill, Oil spill model, OpenOil, Princeton Ocean Model (POM), Sanchi event.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận