Mô phỏng cụm phanh dầu từ trường mrf bố trí trên thanh ổn định ngang tích cực của xe du lịch

Diễn đàn khoa học 03/12/2021 09:42

Bài báo đề xuất phương án thiết kế và kết quả mô phỏng từ cụm phanh dầu từ trường MRF bố trí trên thanh ổn định ngang tích cực của xe du lịch


 

TS. NGUYỄN ANH NGỌC; TS. VŨ HẢI QUÂN; TS. TRẦN PHÚC HÒA
ThS. CHU ĐỨC HÙNG; KS. NGUYỄN VĂN HẠNH

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
KS. KIỀU HỮU BẰNG
Trung tâm Thử nghiệm Xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam)

16

 Nguyên lý hoạt động của dầu MRF khi được cấp từ trường

 

TÓM TẮT: Bài báo đề xuất phương án thiết kế và kết quả mô phỏng từ cụm phanh dầu từ trường MRF bố trí trên thanh ổn định ngang tích cực của xe du lịch. Nghiên cứu đã thực hiện phân tích, khảo sát đặc điểm kết cấu và nguyên lý của thanh ổn định ngang tích cực, đề xuất phương án bố trí, lắp đặt cụm phanh từ trường trên thanh ổn định ngang. Nghiên cứu đã phân tích cơ sở lý thuyết, lựa chọn kích thước của cụm phanh với số lượng cực từ phù hợp với các yêu cầu thiết kế. Kết quả mô phỏng từ bằng phần mềm ANSOFT của cụm phanh dầu từ trường cho giá trị mô-men chống lật lớn nhất là 10,76 Nm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để phát triển, chế tạo cụm phanh dầu từ trường MRF trang bị cho thanh ổn định ngang trong tương lai.
TỪ KHÓA: Thanh ổn định ngang tích cực, dầu từ trường, phanh dầu từ trường.
ABSTRACT: The article proposes a design plan and simulation results from the MRF magnetic oil brake assembly arranged on the active Anti-roll bar of the passenger car.The study has analyzed and investigated the structural characteristics and principles of the active horizontal stabilizer bar, proposed the arrangement and installation of the magnetic brake assembly on the Anti-roll bar.The study analyzed the theoretical basis, selected the size of the brake assembly with the number of magnetic poles in accordance with the design requirements. Magnetic simulation results by ANSOFT software of magnetic oil brake assembly give the maximum anti-roll torque value of 10.76 Nm. Research results are the basis for developing and manufacturing MRF magnetic oil brake assemblies for Anti-roll bars in the future.
KEYWORDS: Active Anti-roll Bar, magneto-rheological fluid, magneto-rheological brake.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận