Một số điểm mới trong khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Sự kiện 16/02/2022 10:01

Từ ngày 1/3/2022 nhiều điểm mới sẽ được áp dụng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ


DSCF2830
Từ 1/3 nhiều quy định mới sẽ được thực hiện trong khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 43//2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TTg-BGTVT ngày 11/01/2019 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Theo đó, Thông tư 43 điều chỉnh một số nội dung chính để phù hợp, đồng bộ, thống nhất với Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, trong đó bổ sung Điều 9a quy định về công bố và kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai; quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định, nội dung công bố tình huống khẩn cấp tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư.

Thông tư bổ sung Điều 11a quy định về xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai; quy định xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, được thực hiện thành 2 bước; quy định thẩm quyền quyết định, nội dung lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đảm bảo sự phù hợp, khả thi và khắc phục các tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ thời gian qua, cụ thể:

Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông đối với dự án, công trình đường bộ đang thi công; dự án, công trình đường bộ đã bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng và đang trong thời gian bảo hành (khoản 8 Điều 1 Thông tư);

Bổ sung, làm rõ các hạng mục thi công khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 (khoản 9 Điều 1)

Sửa đổi quy định về Hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 cho phù hợp, thống nhất với quy định về Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận