Một số vấn đề trong thiết kế cấp phối, lập dự toán và nghiệm thu bê tông cầu ở Việt Nam hiện nay

Diễn đàn khoa học 07/10/2021 15:07

Tiêu chuẩn thiết kế cầu với triết lý thiết kế theo hệ số tải trọng và sức kháng dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO của Mỹ chính thức thay thế cho Tiêu chuẩn thiết kế cầu cũ 22TCN18-79 theo theo trạng thái giới hạn dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu của Liên Xô, từ năm 2005.


 

ThS. HỒ ĐẮC KHÁNH MINH
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị

Untitled

Bảng tính đổi từ cấp bê tông sang cường độ chịu nén trung bình yêu cầu

 

TÓM TẮT: Tiêu chuẩn thiết kế cầu với triết lý thiết kế theo hệ số tải trọng và sức kháng dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO của Mỹ chính thức thay thế cho Tiêu chuẩn thiết kế cầu cũ 22TCN18-79 theo theo trạng thái giới hạn dựa trên tiêu chuẩn thiết kế cầu của Liên Xô, từ năm 2005. Tuy nhiên, đến nay các tài liệu thiết kế và thi công tương ứng với tiêu chuẩn thiết kế hiện hành vẫn chưa được ban hành đầy đủ, do đó các kỹ sư cầu vẫn sử dụng một số tiêu chuẩn tương thích với tiêu chuẩn thiết kế cũ khi yhiết kế cấp phối bê tông (CPBT), Lập dự toán và nghiệm thu bê tông. Qua nghiên cứu, so sánh một số chỉ tiêu cơ bản về nghiệm thu bê tông thì kết quả đầu ra khi thực hiện theo tiêu chuẩn thiết kế cũ có tiêu chí đánh giá thấp hơn khi thực hiện theo các tiêu chuẩn tương thích với tiêu chuẩn thiết kế mới, điều này dẫn đến việc đánh giá chất lượng công trình một cách không đầy đủ, đồng thời theo tiêu chuẩn thi công cầu hiện hành TCVN 12885:2020, các tài liệu thi công tương thích với tiêu chuẩn thiết kế cũ không còn được sử dụng, do đó đối với công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế mới trong khi vẫn sử dụng các tài liệu khác tương thích với tiêu chuẩn thiết kế cũ là không phù hợp. Bài báo phân tích chi tiết một số vấn đề phổ biến khi thiết kế cấp phối, lập dự toán và nghiệm thu bê tông cùng với một số đề xuất tương ứng nhằm góp phần giải quyết các tồn tại này trong lĩnh vực xây dựng Cầu ở Việt Nam hiện nay.
TỪ KHÓA: Thiết kế CPBT, cấp bê tông, hệ số tải trọng và sức kháng, ACI 318-19, ACI 214R-11, ASTM C31-C31M-19.
ABSTRACT: Bridge design standard with design philosophy according to load and resistance factor based on AASHTO American bridge design standard has officially replaced old limit state Bridge Design Standard 22TCN18-79 which has established based on the Soviet bridge design standards since 2005. However, up to now, the design and construction documents corresponding to the current design standards have not been fully issued, and consequently, the Bridge Engineers have still applied some standards compatible with the old design standards in designing concrete mixes, preparing cost estimates, and taking over concrete. Through research and comparison of some basic criteria on concrete acceptance, the output results when implementing according to the old design standards have lower evaluation criteria than when complying with standards compatible with the new design standards, leading to an incomplete assessment of the quality of the work. Besides, according to the current bridge construction standard TCVN 12885:2020, construction documents that are not compatible with the old design standards are no longer to be used. Therefore, works designed based on new design standards but still using other documents compatible with old design standards are considered as unsuitable.The article analyzes in detail some common problems in the mix design, Estimation, and Acceptance of Concrete along with several corresponding proposals to contribute to solving these shortcomings in the field of Bridge construction in Vietnam at the current time. 
KEYWORDS: Concrete mix design, concrete grade, load and resistance factor, ACI 318-19, ACI 214R-11, ASTM C31-C31M-19.
Nội dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận