Ngành GTVT đề cao tầm quan trọng của tài nguyên

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/04/2022 14:12

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề cao tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.


 

fe1bac25b91cc1b1439075cce2a52991

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị ngày 10/2/2022.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Hướng dẫn số 46 ngày 4/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung của Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các cơ quan, đơn vị tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên đại chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cấn bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

“Việc quan lý, khai thác, sử dụng khoáng sản phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, kết hợp hài hòa với bảo tồn, dự trữ cho tương lai”, Bộ GTVT nêu rõ yêu cầu.

Cùng với đó, phải tăng cương vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, phát triển công nghiệp khai khoáng; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên địa chất, khoáng sản; bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Ý kiến của bạn

Bình luận