Ngành GTVT dùng hệ thống thông tin một cửa điện tử giải quyết công việc

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
06/01/2021 10:39

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 13517/BGTVT-TTCNTT gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử để giải quyết công việc

 

cntt
Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT

Theo đó, để  thực hiện cơ chế một cửa, một cửa  liên  thông  trong giải quyết thủ  tục hành chính năm 2020, Bộ  trưởng Bộ Giao  thông vận  tải (GTVT) đã có các Quyết định số 1032/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2020 về việc công bố danh mục  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa, Quyết định số 2461/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2020 về việc công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính. Theo thống kê, đến nay việc bổ sung các  thủ  tục hành chính  theo danh mục công bố  tại các Quyết định nêu trên đã hoàn  thành trên Hệ  thống  thông  tin Một cửa điện  tử Bộ GTVT.

Để  triển khai chính  thức việc  tiếp nhận, xử  lý hồ sơ các  thủ  tục hành chính  theo cơ chế một cửa, một cửa  liên  thông từ 08 giờ 00 phút, ngày 04/01/2021, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục sử dụng Hệ  thống  thông  tin một cửa điện  tử để  tiếp nhận, giải quyết,  trả kết quả  theo đúng quy  trình điện  tử  đối với việc giải quyết  từng  thủ  tục  hành chính đã được ban hành. Đồng thời, tổng  hợp  các  khó  khăn,  vướng mắc  trong  quá  trình  thực  hiện,  kịp  thời phản ánh về Văn phòng Bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin để tham mưu giải quyết. 

Bộ GTVT cũng yêu cầu Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc khối Cơ quan Bộ tổ chức triển khai sử dụng Hệ  thống  thông  tin một  cửa điện  tử  trong giải quyết  các  thủ  tục  hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa khối cơ quan Bộ. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các đơn vị, phối hợp với Trung tâm CNTT tham mưu Lãnh đạo Bộ hướng giải quyết. 

Đối với Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan này, đảm bảo vận hành Hệ thống  thông  tin một cửa điện  tử Bộ GTVT hoạt động thông suốt, kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Phối hợp với các đơn vị điều chỉnh phần mềm (nếu có) đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Toàn văn thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận