Nghiên cứu các phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa chặt có xét đến việc hình thành bộ khung chịu lực từ cốt liệu thô

19/05/2019 15:01

Trong hỗn hợp bê tông nhựa, cấu trúc cốt liệu có vai trò quan trọng trong việc hình thành cường độ và tạo ra sự ổn định của hỗn hợp, đặc biệt là ở nhiệt độ cao.


ThS. ĐỖ VƯƠNG VINH

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Trong hỗn hợp bê tông nhựa, cấu trúc cốt liệu có vai trò quan trọng trong việc hình thành cường độ và tạo ra sự ổn định của hỗn hợp, đặc biệt là ở nhiệt độ cao. Sự chèn móc, tiếp xúc giữa các hạt cốt liệu thô có vai trò quan trọng trong việc tạo ra bộ khung cốt liệu chắc chắn và ổn định. Bài báo trình bày một số phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa chặt có xét đến sự chèn móc, tiếp xúc và hình thành bộ khung chịu lực từ các hạt cốt liệu thô.

TỪ KHóa: Bê tông nhựa, sự chèn móc giữa các hạt cốt liệu, bộ khung cốt liệu thô, phương pháp Bailey, hỗn hợp SMA.

Abstract: Aggregate structure plays an important role in forming strength and stability of asphalt mixture specially at a high temperature. Interlock and particle - particle contact between coarse aggregates play an important role in creating a strong and stability aggregate skeleton. This paper presents some design methods of dense asphalt mixtures that consider aggregate interlock, stone -stone contact and the forming a coarse aggregate skeleton.

Keywords: Asphalt concrete, aggregate interlock, coarse aggregate skeleton, Bailey method, stone mastic asphalt.

VINH1
VINH2
VINH3
VINH4
VINH5
VINH6
VINH7
VINH8
VINH9
VINH10
VINH11
VINH12
VINH13
VINH14
VINH15
VINH16
VINH17
VINH18
VINH19
Ý kiến của bạn

Bình luận