Nghiên cứu đánh giá hệ thống treo thân thiện với đường

Diễn đàn khoa học 14/05/2021 10:24

Hệ thống treo là phần tử liên kết giữa thân xe và trục xe có vai trò quan trọng trong việc tạo êm dịu chuyển động. Với mỗi kích động của mặt đường thông qua hệ thống treo sẽ tác động đến thân xe.


 

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

dang viet ha-1
 

 

TÓM TẮT: Hệ thống treo trên xe ô tô là phần tử liên kết giữa thân xe và trục xe, ngoài nhiệm vụ đảm bảo độ êm dịu chuyển động còn phải đáp ứng yêu cầu về tính thân thiện với đường. Để đánh giá hệ thống treo thân thiện với đường có thể thực hiện bằng thực nghiệm hoặc mô phỏng trên mô hình. Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá hệ thống treo thân thiện với đường theo Tiêu chuẩn VSB 11 của Australia bằng mô hình lý thuyết. Tần số dao động và hệ số dập tắt dao động được sử dụng làm chỉ tiêu đánh giá. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng để lựa chọn kết cấu hệ thống treo phù hợp.
TỪ KHÓA: Hệ thống treo thân thiện với đường, tần số dao động, hệ số dập tắt dao động, Tiêu chuẩn VSB 11.
ABSTRACT: The suspension system is the connecting element between the body and axle, in addition to ensuring ride comfort, it must also meet the requirements of road friendliness. To evaluate the road-friendly suspension can be done experimentally or simulated on a model. This paper introduces evaluation method for road-friendly suspension by theoretical model acording to the standard VSB 11 of Autralia. The oscillation frequency and the damping ratio were used as the evaluation criteria. The research results can be used to select the appropriate suspension structure.
KEYWORDS: Road-friendly suspension, oscillation frequency, damping ratio, VSB 11 standard.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận