Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và chỉ tiêu tod phục vụ quy hoạch đô thị theo định hướng giao thông công cộng: Kinh nghiệm thế giới và đề xuất cho các đô thị Việt Nam

Diễn đàn khoa học 10/09/2021 14:05

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (GTCC) (TOD) kích thích sự phát triển bền vững thông qua cơ chế tương tác giữa GTCC và môi trường xung quanh nó.


 

ThS. NGUYỄN THỊ NHƯ; TS. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI
Trường Đại học Giao thông vận tải

Untitled

Các mô hình TOD triển khai ở các khu vực khác nhau ở Hồng Kông

 

TÓM TẮT: Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (GTCC) (TOD) kích thích sự phát triển bền vững thông qua cơ chế tương tác giữa GTCC và môi trường xung quanh nó. Các lợi ích của TOD bao gồm tăng khả năng tiếp cận các phương tiện GTCC và do đó tạo nhiều cơ hội cho việc sử dụng đất đã có thay vì mở rộng sử dụng đất, đồng thời tăng lượng hành khách phương tiện giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tiêu thụ nhiên liệu, cải thiện sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, đối với những đô thị chưa có kinh nghiệm trong phát triển TOD thì việc tham khảo kinh nghiệm thế giới cũng như lựa chọn các tiêu chí và chỉ tiêu TOD phù hợp để quy hoạch đô thị theo định hướng TOD là hết sức cần thiết. Bài báo nhằm đề xuất một số tiêu chí và chỉ tiêu TOD cơ bản phục vụ cho công tác quy hoạch đô thị theo định hướng TOD tại Việt Nam.
TỪ KHÓA: TOD, giao thông công cộng, quy hoạch đô thị.
ABSTRACT: Transit Oriented Development (TOD) encourages sustainable development by establishing the interaction mechanism between public transport and the surrounding development. The benefits of TOD include increased access to public transportation and hence to more opportunities, utilization of already serviced land rather than servicing sprawl, increased transit ridership and reduced vehicular traffic pollution, reduced consumption of oil and gas and healthier lifestyles. However, for cities that have no experience in TOD development, it is essential to consult world experiences as well as select appropriate TOD criteria and indicators for urban planning. This paper aims to propose some basic TOD criteria and indicators for urban planning under TOD orientation in Vietnam.
KEYWORDS: TOD, public transport, urban planning.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận