Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phân pha và thiết lập các thông số của đèn tín hiệu giao thông nhằm nâng cao năng lực thông hành và giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông ở Hà Nội

Diễn đàn khoa học 25/08/2021 14:47

Nội dung bài báo tập trung vào nghiên cứu về độ chậm trễ của xe trong điều kiện dòng xe hỗn hợp để xem xét


 

ThS. NCS. LÊ VĂN THANH
Vụ An toàn giao thông (Bộ Giao thông vận tải)
ThS. PHẠM SỸ DOANH
Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Untitled
 

 

TÓM TẮT: Nội dung bài báo tập trung vào nghiên cứu về độ chậm trễ của xe trong điều kiện dòng xe hỗn hợp để xem xét, đề xuất giải pháp phân pha của đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Hà Nội, cũng như điều kiện Việt Nam. Số liệu nghiên cứu được khảo sát thực tế tại một số nút giao trên địa bàn Hà Nội, kết hợp sử dụng các mô hình xác định độ chậm trễ của xe như: mô hình của Webster, HCM, IQA… để xác định mô hình tính toán độ chậm trễ của xe tại nút giao có đèn tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp ở Việt Nam. Ngoài ra, trên cơ sở các số liệu được khảo sát, tính toán, bài báo cũng đề xuất mô hình đèn tín hiệu giao thông thông minh áp trong điều kiện dòng xe hỗn hợp.
TỪ KHÓA: Nút giao có đèn tín hiệu, độ chậm trễ của xe, chiều dài hàng chờ, điều kiện giao thông hỗn hợp.
ABSTRACT: The content of the article focuses on the study of the delay per vehicle of the mixed traffic conditions to consider and propose a solution to phase separation of traffic lights in Hanoi, as well as the conditions of Vietnam. Research data is actually surveyed at some intersections in Hanoi, combining using models to determine the delay per vehicle, such as the model of Webster, HCM, IQA... to determine the model for calculating the delay per vehicle at signalized intersections in mixed traffic conditions in Vietnam. In addition, on the basis of surveyed and calculated data, the article also proposes a intelligent traffic lights model to apply to mixed traffic conditions.
KEYWORDS: Signalized intersection, delay per vehicle, queue length, mixed traffic conditions.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận